Pakalpojumi

Piedāvājam klientiem sekojošus pakalpojumus:
1) konsultācijas;
2) ēku un būvju tehniskā apsekošana;
3) būvatļauju noformēšana;
4) skiču un tehnisko projektu izstrāde (t. sk. inženiertīklu);
5) būvprojektu saskaņošana (būvvaldē u.c.);
6) autoruzraudzība;
7) būvuzraudzība;
8) būvprojektu vadība un koordinācija;
9) tehnisko projektu ekspertīzes slēdzienu veikšana.